Skip links

Nuomos sąlygos

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BENDROSIOS SĄLYGOS

Transporto priemonė gali būti išnuomota Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės fiziniam arba juridiniam asmeniui, remiantis Transporto priemonės nuomos Sutartimi.
Sutarties sudarymui Nuomotojas turi teisę iš Nuomininko paprašyti pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę vairuoti Transporto priemonę, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, reikalingus Nuomos Sutarties administravimo ir apskaitos vykdymo tikslais.

I. AUTOMOBILIO REZERVACIJA, NUOMOS KAINA IR TERMINAS

1.1. Minimali Automobilio nuomos trukmė – 24 val. Dėl nuomos termino pratęsimo reikia raštu susitarti su Nuomotoju.
1.2. Automobilį rekomenduojama rezervuoti iš anksto, taip pat privaloma sulaukti rezervacijos patvirtinimo, kuris bus atsiųstas į Jūsų nurodytą elektroninį paštą arba su Jumis bus susisiekta telefonu.
Dėl rezervacijos kreipkitės:
www.vitarent.lt
Facebook: Facebook.com/vitarent.lt
El. paštas: info@vitarent.lt
Tel: +370 631 86742
1.3. Automobilio rezervacijos patvirtinimui Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui sutartą avansą, kuris bus įskaitomas į Automobilio nuomos kainą.
1.4. Jei Automobilio rezervacija atšaukiama, avansinis mokestis nėra grąžinamas.
1.5. Rezervuotas Automobilis laikomas ne ilgiau kaip 2 val. po sutarto paėmimo laiko. Nuomininkui Automobilio neatsiėmus Sutartyje nurodytu laiku ir iš anksto nepranešus bei nesutarus dėl vėlesnio Automobilio paėmimo laiko, nuomos Sutartis nutraukiama, o Nuomininko sumokėtas avansas Automobilio rezervacijai lieka Nuomotojui, kuris padengia minimalius neginčytinus dėl to patirtus Nuomotojo nuostolius.
1.6. Nuomininkas įsipareigoja nuompinigius už visą nuomos laikotarpį sumokėti į Nuomotojo nurodytą banko sąskaitą, kortele arba grynais pinigais Nuomotojui ne vėliau kaip Automobilio perdavimo – priėmimo dieną.
1.7. Nuomos mokestis gali būti sumažintas arba padidintas tik atskiru šalių rašytiniu susitarimu, esant objektyvioms priežastims.
1.8. Nuomos mokestis negrąžinamas, jei Nuomininkas grąžina Automobilį nepasibaigus nuomos terminui.
1.9. Pasiimdamas Automobilį Nuomininkas kartu su visu nuomos mokesčiu, papildomai sumoka Nuomotojui sutarto dydžio užstatą (depozitą). Nesant nuostolių ir Nuomininkui nepadarius jokios žalos Automobiliui ar jo priedams, užstatas Sutarties pasibaigimo dieną grąžinamas Nuomininkui arba įskaitomas į nuomos kainą.
1.10. Jei Nuomininkas negrąžina Automobilio Sutartyje nurodytu laiku ir nesusitaria su Nuomotoju dėl nuomos termino pratęsimo, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui vienos paros dydžio nuomą ir už kiekvieną kitą parą kiek yra negrąžinęs Automobilio, ir atlygina visus dėl to patirtus Nuomotojo nuostolius, pagal Nuomotojo pateiktus paskaičiavimus.
1.11. Pasibaigus Nuomos Sutarties galiojimui, esant reikalui Nuomininkas sumoka visas kitas Nuomotojui pagal šią Sutartį mokėtinas sumas (nuostolius už prarastus ar sugadintus daiktus, paros ridos limito viršijimą ir kt.) Sutarties pasibaigimo dieną.
1.12. Nuomotojas turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš pasibaigiant nuomos terminui šiais atvejais:
1.12.1. Jeigu Nuomininkas naudojasi Automobiliu ne pagal šią Sutartį ar Automobilio paskirtį, užsiima Sutarties ar įstatymų draudžiama veikla;
1.12.2. Jeigu Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Automobilio būklę;
1.12.3. Kai išnuomojus Automobilį tampa aišku, kad Nuomininkas nevykdys Sutarties.
1.13. Nuomininkas turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš pasibaigiant nuomos terminui šiais atvejais:
1.13.1. Kai perduotas nuomojamas Automobilis yra su trūkumais, atsižvelgiant į faktinį nusidėvėjimą, kurie Nuomotojo nebuvo aptarti ir Nuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų Automobilio neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir šios Sutarties sąlygas;
1.13.2. Automobilis dėl aplinkybių, už kurias Nuomininkas neatsako, pasidaro netinkamas naudoti.
1.14. Nuomos Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą abiejų Šalių raštišku susitarimu.

II. AUTOMOBILIO PRISTATYMAS

2.1. Už automobilio išdavimą/paėmimą ne darbo valandomis (22.00 – 8.00), taikomas 15 EUR mokestis.
2.2. Nuomojamas Automobilis perduodamas pagal Transporto priemonės nuomos Sutartį, kuri tuo pačiu yra ir perdavimo – priėmimo aktas.
2.3. Nuomininkas įsipareigoja priimant Automobilį kartu su Nuomotoju (atstovu) atidžiai apžiūrėti ir patikrinti Automobilio būklę.
2.4. Radus Automobilio trūkumų, juos nusifotografuoti ir pažymėti Automobilio perdavimo – priėmimo akte, priešingu atveju Nuomininkas bus atsakingas už bet kokį Automobilio sugadinimą ar papildomos įrangos praradimą, pastebėtą tikrinant grąžinamą Automobilį.
2.5. Rekomenduojama Automobilio perdavimo – priėmimo metu nusifotografuoti Automobilio išorę ir vidu.

III. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS

3.1. Automobilis yra išnuomojamas (suteikiamas naudotis) Nuomininkui Sutartyje nustatytam terminui. Jei Nuomininkas nori pratęsti nuomos Sutartį, jis privalo pranešti Nuomotojui likus ne mažiau kaip 24 val. iki Sutartyje nustatyto grąžinimo termino.
3.2. Nuomininkas įsipareigoja neperduoti nuomojamo Automobilio Sutartyje nenurodytiems tretiesiems asmenims arba jį subnuomoti. Automobilį vairuoti gali tik asmenys nurodyti nuomos Sutartyje.
3.3. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonės būtų naudojamos pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas, gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas, laikantis kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.
3.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Automobilio rida negali viršyti 400 (keturių šimtų) kilometrų per parą. Viršijus nurodytą ridos limitą parai, Nuomininkas papildomai apmoka Nuomotojui po 0,10 (dešimt euro centų) už kiekvieną viršytos ridos kilometrą.
3.5. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti Automobilio saugumą: laikyti jį užrakintą, įjungus signalizaciją, nepalikti atidarytų langų, Automobilio salone nepalikti užvedimo raktelių, Automobilio dokumentų ir kitų vertingų daiktų.
3.6. Automobiliu Nuomininkas gali naudotis tik toje šalyje (tose šalyse), kuri (kurios) nurodyta (-os) nuomos Sutartyje, draudžiama išvažiuoti į užsienio šalį be Nuomotojo raštiško leidimo. Nuomotojas neprisiima atsakomybės už Nuomininko patirtas išlaidas dėl šios Sutarties punkto nesilaikymo.
3.7. Jei Nuomininkas pernuomojo ar perdavė Automobilį tretiesiems asmenims ir Automobilis dingo, o draudimo kompanija įvykį pripažino nedraudiminiu, Nuomininkas privalo pilnai atlyginti Automobilio vertę.
3.8. DRAUDŽIAMA: vežti didesnio svorio krovinius, nei nurodyta Automobilio techninėje charakteristikoje; tempti kitą Transporto priemonę; dalyvauti lenktynėse, ar greičio bandymuose; vairuoti apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų medžiagų; vežti daugiau keleivių nei nurodyta Automobilio registracijos liudijime; važiuoti keliais, nepritaikytais Automobiliams; vežti gyvūnus, tam nepritaikytuose konteineriuose; naudoti Automobilį nusikalstamoje veikloje; gabenti kontrabandą, ginklus, narkotines, degias ar pavojingas medžiagas ir kitus daiktus, kurių laikymas ir gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus; draudžiama pilti žemės ūkiui ir sunkvežimiams skitą kurą, taip pat ir biokurą; naudoti mokamam keleivių pervežimui, mokymo tikslams; AUTOMOBILYJE GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA RŪKYTI.
3.9. Nuomininkas privalo Automobilį išlaikyti geros būklės (neskaitant normalaus nusidėvėjimo), tvarkingai ir tinkamai naudoti pagal paskirtį.
3.10. Nuomininkas įsipareigoja visiškai atsakyti už išnuomotą Automobilį.
3.11. Nuomininkas įsipareigoja saugoti Automobilio raktelius, dokumentus, med. vaistinėlę, gesintuvą ir kitą Automobilyje esantį turtą.
3.12. Nuomininkas įsipareigoja Automobilį vairuoti tik pats. Dėl leidimo vairuoti papildomam vairuotojui turi būti atskirai aptarta Sutartyje bei Nuomotojui turi būti pateikti kito vairuotojo dokumentai, patvirtinantys teisę vairuoti Automobilį.
3.13. Nuomininkas įsipareigoja naudoti tinkamos rūšies kurą, nuolat tikrinti variklio alyvos, aušinimo, vairo stiprintuvo ir stabdžių sistemos skysčių lygį.
3.14. Nuomininkas įsipareigoja Automobilį naudoti tik su legaliai įsigytais degalais ir visus Automobilio eksploatavimo laikotarpiu įgytų degalų kvitus pateikti Nuomotojui Automobilio grąžinimo metu.
3.15. Sugadinus Automobilio padangą, Nuomininkas įsipareigoja atlyginti Nuomotojui 2 padangų vertę, apskaičiuotą pagal rinkoje esančias vidutines padangų kainas, įvertinus nusidėvėjimą, jei šių padangų vertės Nuomotojui neatlygina draudimas.
3.16. Nuomininkas yra visiškai atsakingas už bet kokį Automobilio ar jo inventoriaus praradimą ar sugadinimą, jei draudimo kompanija neatlygina padarytų nuostolių. Tokiu atveju Automobilio ar jo
inventoriaus praradimo bei sugadinimo suma yra nustatoma pagal tuo metu rinkoje esančias kainas.
3.17. Įvykus eismo įvykiui, vagystei Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti Nuomotojui bei atitinkamoms institucijoms (policijai, gaisrinei, greitajai medicinos pagalbai ir kt.).
3.18. Avarijos atveju Nuomininkas įsipareigoja surinkti visų eismo įvykio dalyvių ir liudininkų duomenis (vardus, pavardes, telefono numerius).
3.19. Įvykus eismo įvykiui ir pagal galiojančius teisės aktus užpildžius eismo įvykio deklaraciją, Nuomininkas privalo užpildytą eismo įvykio deklaraciją pateikti Nuomotojui.
3.20. Vagystės atveju Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui Automobilio raktelius ir dokumentus (registracijos liudijimą, draudimą, techninės apžiūros lapą).
3.21. Automobiliui sugedus arba tapus nebetinkamam eksploatuoti, Nuomotojas gali suteikti Nuomininkui kitą Automobilį esant visoms šioms sąlygoms:
3.21.1. Automobilis sugedo ne dėl Nuomininko kaltės;
3.21.2. Nuomotojas tuo laikotarpiu turi tinkamų eksploatuoti neišnuomotų (laisvų) Automobilių;
3.22. Nuomininkas sutinka, kad sugedus arba tapus netinkamu eksploatuoti Automobiliui, esant galimybei Nuomotojas suteikia kitą Automobilį, arba pasirūpina Nuomininko kelionės pratęsimu ar parvykimu.
3.23. Nesant galimybės suremontuoti ar pakeisti Automobilį, Nuomininkas turi palikti Automobilį saugioje vietoje (autoservise arba Automobilių saugojimo aikštelėje) ir pateikti Nuomotojui tikslų  Automobilio buvimo vietos adresą.

IV. APMOKĖJIMAS IR UŽSTATAS

4.1. Už nuomos ir papildomas paslaugas galima atsiskaityti grynais, banko pavedimu arba kortele (Debeto kortele, Apple Pay, Google Pay, Master Card ir Visa kredito kortele).
„American Express“ kortelės nepriimamos.
4.2. Nuomininkas turi pateikti savo vardu išduotą galiojančią debetinę arba kreditinę banko kortelę, su kuria bus atlikta autorizacija, t. y. debetinės arba kreditinės kortelės sąskaitoje rezervuojama užstato suma. Taip pat užstatą galima palikti ir grynais. Užstato suma yra nuo 200 iki 400 EUR.

V. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS

5.1. Automobilis yra apdraustas: privalomuoju Transporto priemonės valdytojo draudimu, galiojančiu ES, EEE šalyse bei Šveicarijoje; Transporto priemonių kasko draudimu, galiojančiu visoje geografinėje Europoje; pagalbos kelyje draudimu.
5.2. Nuomininkas turi galimybę rezervuodamas arba prieš pradėdamas naudotis transporto priemone apdrausti savo atsakomybę papildomu draudimu.

  • Pilnas draudimas (depozitas 200€, atsakomybė iki 0€)
  • Standartinis draudimas (depozitas 400€, atsakomybė iki 1000€)

5.3. Nuomininkas įsigijęs papildomą draudimą sumažina savo atsakomybę, draudiminio įvykio (išskyrus vagystę), kėbulo, stiklų, ratlankių bei padangų sugadinimo ir/arba sunaikinimo atvejais iki 0 EUR. Papildomas draudimas nedengia Automobilio salono apgadinimų ir žalos padarytos dėl tyčinės Nuomininko veikos arba dėl didelio neatsargumo, sugedus varikliui dėl netinkamos alyvos ir aušinimo skysčio priežiūros, taip pat kuro sistemos gedimo dėl pasibaigusio ar netinkamo kuro naudojimo. Papildomas draudimas dengia vieno draudiminio įvykio žalą.
5.4. Jeigu įvykis bus pripažintas nedraudiminiu, Nuomininkui tenka visa atsakomybė už trečiųjų asmenų ir Nuomotojo patirtą žalą.
5.5. Nedraudiminiu įvykiu laikoma:
5.5.1. Kai Automobilį vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti tos kategorijos Transporto priemonės;
5.5.2. Kai Nuomininkas ar kitas asmuo vairavo Automobilį apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų svaiginamųjų medžiagų, taip pat jei jis vartojo alkoholį iki atvykstant kelių policijai, jei atsisakė tikrintis blaivumą ar apsvaigimą, pasišalino iš įvykio vietos pažeisdamas Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus, jei žala padaryta tyčia;
5.5.3. Kai įvykis atsitiko Automobiliui važiuojant ne kelių eismui skirtose teritorijose – pievomis, laukais, miškais, užšalusiu vandens telkiniu ir pan.;
5.5.4. Techniniai Automobilio gedimai arba sugadinimai, kurie atsirado dėl Nuomininko kaltės, netinkamos Automobilio eksploatacijos ar neatsargumo;
5.5.5. Kai Automobilis naudojamas atlikti veiksmus, kurių atlikimui jis nėra pritaikytas, arba naudojamas nesilaikant Transporto priemonės eksploatavimo taisyklių;
5.5.6. Kaip pasekmė gedimų, atsiradusių pačioje Transporto priemonėje dėl jos eksploatavimo;
5.5.7. Žala atsiradusi Automobiliui, kai jį apgadina vežamas krovinys;
5.5.8. Žala, atsiradusi dėl krovinio pakrovimo/iškrovimo.
5.6. Jeigu Nuomininkas nesilaikys Sutarties sąlygų ir taisyklių, Nuomininkui nebus taikomos jokios išimtys ir jis pats savo lėšomis turės padengti visas Nuomotojo patirtas išlaidas.
5.7. Jeigu Automobilį nuomojasi juridinis asmuo, už padarytą žalą Nuomotojui atsako Nuomininkas, t. y. Automobilį išsinuomojęs juridinis asmuo.
5.8. Nuomininkas turi laikytis galiojančių kelių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas, susijusias su kelių eismo taisyklių pažeidimais. Nuomotojas turi teisę reikalauti iš Nuomininko baudos administravimo mokesčio.
5.9. Įvykus bet kokiam draudiminiam įvykiui, Nuomininkas moka Nuomotojui besąlyginės išskaitos mokestį, kuris yra ne mažesnis nei depozito, nurodyto Automobilio perdavimo – priėmimo akte dydžio.

VI. AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS

6.1. Už automobilio grąžinimą/priėmimą ne darbo valandomis (22.00 – 8.00), taikomas 15 EUR mokestis.
6.2. Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Automobilį tokios pačios būklės, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą ir oro sąlygas, su pilnu kuro baku, tos pačios komplektacijos kaip nuomos pradžioje, su tais pačiais dokumentais. Automobilis grąžinamas sutartu laiku ir sutartoje vietoje, nurodytu Automobilio perdavimo – priėmimo akte.
6.3. Jeigu Automobilis grąžinamas kitu nei Sutartyje sutartu laiku, Nuomininkas lieka pilnai atsakingas už Automobilį iki jo grąžinimo dienos, arba kol Nuomotojas įvertina, ar Automobilis grąžintas be pažeidimų ir nuostolių ir patvirtina tai Nuomininkui.
6.4. Vėluojant Automobilį grąžinti daugiau kaip 2 val. – skaičiuojamas mokestis už papildomą parą. Jei Automobilis nėra grąžinamas per 24 val. po pasibaigusio nuomos termino, o terminas nebuvo pratęstas ir nėra objektyvių priežasčių vėlavimui, Nuomotojas kreipiasi į policiją dėl Automobilio vagystės.
6.5. Negrąžinus Automobilio sutartu laiku ir raštu nesutarus su Nuomotoju dėl nuomos termino pratęsimo, Nuomininkas įsipareigoja padengti Nuomotojo patirtus nuostolius dėl neišnuomoto Automobilio kitam Nuomininkui sutartu laiku.

VII. ATSAKOMYBĖ

7.1. Nuomininkas įsipareigoja naudoti Automobilį tik Lietuvos Respublikoje. Jei Nuomininkas, be raštiško Nuomotojo sutikimo, su nuomojamu Automobiliu išvyksta iš Lietuvos Respublikos, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 300 EUR baudą. Taip pat be Nuomotojo raštiško sutikimo su nuomojamu Automobiliu išvykus į užsienio valstybę ir ten patekus į eismo įvykį, Nuomininkas įsipareigoja papildomai atlyginti Nuomotojui visus dėl eismo įvykio atsiradusius nuostolius (tarp jų ir Automobilio pargabenimo, saugojimo ir kt. išlaidas).
7.2. Nuomininkas atsakingas už nuostolius, padarytus Automobiliui savo kalta veika ar dėl nerūpestingumo.
7.3. Kiekviena šalis atleidžiama nuo atsakomybės už tai, kad visiškai neįvykdo ar netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jei sugebės įrodyti, kad jų nevykdo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių pasirašius šią Sutartį, o taip pat jei sugebės įrodyti, kad jokiu būdu negalėjo sutrukdyti minėtoms aplinkybėms atsirasti ir jų išvengti, taip pat pasirašant Sutartį negalėjo numatyti, kad tokios aplinkybės iškils.
7.4. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai šaliai apie susidariusią situaciją ir pristatyti patvirtinančius dokumentus, kad tokios aplinkybės buvo. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
7.5. Už žalą, padarytą Automobiliu tretiesiems asmenims, atsako Nuomininkas.
7.6. Jei Nuomininkas Automobilį perduoda valdyti asmeniui, nenurodytam šioje Sutartyje, tokiu atveju Nuomininkas asmeniškai atsako Nuomotojui už visus patirtus nuostolius.
7.7. Jei dėl Nuomininko kaltės (Sutarties sąlygų nesilaikymo) pasibaigus Automobilio nuomos terminui, Automobilis nebus tinkamas naudoti, Nuomininkas įsipareigoja padengti Nuomotojo negautas pajamas.

VIII. NETESYBOS IR BAUDOS

8.1. Nuomininkas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu (įskaitant visus pratęsimus) prisiimti atsakomybę už išsinuomotą ir/arba pakaitinį Automobilį (kaip už savo), susimokėti visas baudas ir padengti visas išlaidas, susijusias su kelių eismo, parkavimo ir kitų taisyklių pažeidimu
8.2. Neužtikrinus Automobilio sutarties sąlygų 3.8 punkte numatytų įsipareigojimų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo padaryta žala, Nuomininkas sumoka Nuomotojui 300 EUR baudą
8.3. Už pamestą Automobilio raktą Nuomininkas privalo padengti rakto pagaminimo kaštus ir rakto pristatymo išlaidas Nuomininkui. Už pamestus, negražintus kitus Automobilio daiktus (vaistinėlė, gesintuvas ir kt.) Nuomininkas kompensuoja pagal rinkos kainą, arba atperka savo lėšomis.
8.4. Už negražintus Automobilio dokumentus: registracijos liudijimą, techninį apžiūros pasą, civilinės atsakomybės draudimo polisą – 30 EUR (už kiekvieną prarastą dokumentą). Už pamestus valstybinius registracijos numerius – 50 EUR bauda.
8.5. Už išpurvintą Automobilio saloną kai nereikia cheminio plovimo – 30 EUR.
8.6. Už išpurvintą Automobilio saloną kai reikia cheminio plovimo – 100 EUR bauda.
8.7. Už kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimų administravimą – 15 EUR mokestis už kiekvieną pažeidimą.
8.8. Už pavojingą ar chuliganišką vairavimą – 300 EUR bauda.
8.9. Už rūkymą Automobilyje – 150 EUR bauda.
8.10. Už pradegintą sėdynę – 150 EUR bauda.
8.11. Už grąžintą nepilną kuro baką – 15 EUR + trūkstamo kuro kaina.

IX. KITOS SĄLYGOS

9.1. Šalys įsipareigoja jokia forma neplatinti konfidencialios informacijos, nenaudoti savo ar trečiųjų asmenų naudai, užtikrinti jos žinioje esančios konfidencialios informacijos apsaugą nuo praradimo, pagrobimo, sunaikinimo, kito neteisėto (neleistino) panaudojimo ar perdirbimo.